Senast uppdaterad: 16 juni 2019

Perstorps koloniförening

Smattabygget, ett koloniområde i Perstorps kommun!

Stadgar


Föreningens gällande stadgar presenteras här i två format, dels i form av PDF-dokument samt så kommer stadgarna presenteras i sin helhet nedan för dig som inte har möjlighet/kunskap om att öppna PDF filer. Detta för att vem som helst ska kunna ta del av och läsa eller skriva ut.


Stadgarna godkändes vid medlemsmötet den 5 februari 2017 samt vid årsmötet den 23 april 2017.

För att stadgarna ska bli godkända i sin helhet måste dessa bli godkända på tvåa på varandra följande möten var av ett ska vara årsmöte. 

Dessa stadgar är godkända tills förändring av desamma skett samt godkänts av medlemmar enligt ovan.


Klicka på länken nedan för att öppna PDF dokumentet.

Stadgar 2017


Gammal som ny medlem har skyldighet att ta del av och förstå innebörden i Perstorps koloniförenings stadgar.

Är du inte redan medlem men vill arrendera en kolonilott alternativt köpa stuga med tillhörande arrende så ska du ta del av dessa stadgar innan du kan bli godkänd som medlem i våran förening, detta för att inga missförstånd ska uppstå under tidens gång.

Ordförande med styrelse

Nedan kan du se och läsa följande:


Stadgar 2017 för Perstorps koloniförening


§ 1 Föreningens namn

    Föreningens namn är Perstorps koloniförening. Nedan kallad föreningen.

§ 2 Föreningens säte

    Föreningen med sin styrelse ska ha sitt säte i Perstorp.

§ 3 Föreningens ändamål

    Föreningens ändamål är att av Perstorps kommun arrendera jord/mark för att till 

    medlemmarnas nytta och trevnad anordna kolonilotter, vilka i områden av olika storlekar 

    upplåtas till medlemmarna mot en arrendeavgift som bestäms av årsmötet.

    På arrenderad lott får kolonistuga uppföras. Det måste finnas ett godkännande från styrelsen 

    och ett godkänt bygglov från Perstorps kommun. På området uppförd stuga får inte 

    användas som permanent bostad, ej heller nyttjas i strid mot arrendeavtalet med Perstorps 

    kommun.

    Föreningen skall anta särskilda ordningsregler för koloniområdet.

§ 4  Medlemskap

    Ansökan om inträde i föreningen görs skriftligen till styrelsen, detta gäller även vid 

    försäljning av lott/stuga. Styrelsen avgör om medlemskap skall beviljas. Styrelsen kan 

    behöva upp till 14 dagar på sig för att fatta beslut om ny medlems godkännande. Till 

    medlem i föreningen antas endast person som är myndig och mantalsskriven i Skåne län, 

    (undantaget de som enligt föreningens adressförteckning 2016-01-01 hade adress utanför 

    länet). Den fastställda inträdesavgiften betalas då inskrivning i föreningen sker.

    Medlems- och årsavgift betalas årligen senast den 31/5 (31 maj). Avgiftens storlek, som 

    innefattar såväl medlems – som arrendeavgift, bestäms vid utlyst års- eller medlemsmöte för

    ett år i taget.

    Det åligger medlemmen att följa allmänna lagar och förordningar likväl som kommunala 

    stadgar och regler, samt de av medlemmarna vid medlemsmöte eller styrelsen utfärdade 

    bestämmelser och regler.

    Medlems nyttjanderätt till kolonilott grundas uteslutande på det skriftliga kontrakt eller avtal

    som upprättas mellan föreningen och medlemmen.

    Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

    Om villkoren för medlemskap uppfylls, kan arvinge till avliden medlem beviljas 

    medlemskap och överta dennes kolonilott. Motsvarande gäller vid bodelning.

§ 5  Uteslutning ur föreningen 

    Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen på följande grunder:

     1. Medlem som brister i sin betalningsskyldighet kan omedelbart uteslutas ur 

         föreningen. En (1) påminnelsefaktura utgår, betalas denne inte i tid utesluts medlem i

         enlighet med § 5:5 A och/eller B.

     2. Om medlem bryter mot de bestämmelser som finns intagna i för området gällande 

         arrendekontrakt med Perstorps kommun.

     3. Om medlem bryter mot de bestämmelser som finns i avtalet om nyttjanderätt mellan 

         medlemmen och föreningen.

     4. Om medlem missköter sina åtagande gällande sin/sina lotter, stuga samt 

         kringområden skickas skriftlig varning. Efter två (2) varningar utesluts medlem i 

         enlighet med § 5:5 A och/eller B. Hänvisning till Ordningsregler punkt 8.

     5. Om medlem inte följer stadgar, ordningsregler och de av styrelsen eller 

         medlemsmöte utfärdade föreskrifter, kan styrelsen efter skriftlig varning säga upp 

         densamme och utarrendera hans/hennes lott-/er till annan medlem enligt vad som i 

         följande stadgas:

         Vad som i arrendeavgift betalats i förskott tillfaller i så fall föreningen.

     5:A, För kolonilott utan stuga disponerar föreningen lotten 30 dagar efter 

             uppsägning/uteslutning.

     5:B, För lott med stuga har stugägaren 90 dagar efter uppsägning/uteslutning på sig 

             för avyttring eller bortforsling av stugan. Om detta inte sker disponerar föreningen 

             också stugan.

             Vid särskilda skäl kan styrelsen på begäran förlänga tiden. 

     6. Medlem som utesluts ur föreningen eller frivilligt utträder är inte berättigad till att 

         återfå den betalda medlemsavgiften, årsavgiften eller andra avgifter eller andel i 

         möjlig beslutad utdelning.

     7. Nerlagda kostnader för t.ex. jord, plantering, växter, staket, byggnader eller liknande 

         ersätts inte av föreningen.

     8. Om det finns anledning att utesluta en medlem ur föreningen skall medlemmen först 

         skriftligen varnas utom vad som gäller § 5:1.

§ 6 Styrelsen

     Föreningens angelägenheter skall skötas av en på årsmötet vald styrelse (ska vara 

     föreningsmedlemmar), bestående av minst fem (5) ledamöter. Dessa väljs på en tid om  två 

     (2) år. Föreningen utser ordförande och kassör, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 

     Ordförande och en (1) ledamot avgår ena  året, kassör och två (2) ledamöter andra året.

     Styrelsen är beslutsmässig när minst tre (3) ledamöter är närvarande.

     Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande för mötet.

     För styrelsens medlemmar utses varje år även två (2) suppleanter, vilka vid förfall för 

     ordinarie ledamot inträder i deras ställe. Suppleanterna inträder i den ordning de valdes  in.

§ 7 Firmatecknare

     Föreningen tecknas av den eller de bland styrelsens medlemmar som styrelsen utser.

§ 8 Revisorer

     Styrelsens räkenskaper granskas av två (2) revisorer, vilka jämte en (1) suppleant utses vid 

     ordinarie årsmöte.

§ 9 Räkenskapsår

     Räkenskaperna skall avslutas per budgetår, som omfattar tiden 1 april – 31 mars och före 

     den 10 april därefter vara revisorerna tillgängliga. Revisorerna ska senast den 25 april ha 

     fullgjort sitt uppdrag och till styrelsen avlämnat en skriftlig redogörelse samt vid årsmötet 

     tillkännage sin berättelse.

§ 10 Föreningens ekonomiska förbindelser

     För föreningens ekonomiska förbindelser svarar endast föreningens tillgångar. 

     Medlemmar och ledamöter inom föreningen är fria från personligt ansvar.

§ 11 Årsmöte

     Årsmöte hålls senast den 30/4 ( 30 april) på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra 

     sammanträde håls när styrelsen anser det nödvändigt eller när revisorerna eller minst 1/5 del 

     av medlemmarna finner att omständigheterna kräver detta. Utlysning av såväl årsmöte som 

     övriga möten anslås på föreningens hemsida och koloniområdets anslagstavla 30 dagar 

     innan utlyst möte.

§ 12 Valberedning

     En valberedning med minst två (2) ledamöter skall utses på årsmötet. Valbara är alla 

     medlemmar med undantag styrelsens ledamöter och suppleanter.

§ 13 På årsmötet förekommande ärende

    1. Mötets öppnande

    2. Fastställande av röstlängd och dagordning. 

    3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

    4. Val av ordförande för mötet

    5. Val av protokollförare för mötet

    6. Val av två (2) justerare tillika rösträknare

    7. Styrelsens årsberättelse

    8. Revisorernas berättelse

    9. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

   10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

   11. Behandling av motioner och förslag

   12. Beslut om ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter 

   13. Fastställande av budget och avgifter

   14. Val av styrelse och suppleanter 

   15. Val av revisorer och suppleanter

   16. Val av valberedning 

   17. Övriga ärenden

§ 14 Röstning

    På föreningens möte har varje medlem en (1) röst. Innehar flera medlemmar en (1) 

    kolonilott/lotter gemensamt, har de tillsammans endast en (1) röst. Röstberättigad är endast 

    den som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

    En medlems rätt vid föreningsmöte utövas av medlemmen personligen eller genom ombud. 

    Ombudet skall uppvisa en undertecknad fullmakt. Medlem får på föreningsmöte medföra 

    högst ett biträde. Endast en annan medlem eller medlemmens make/maka, sambo, förälder 

    eller barn får vara biträde eller ombud.

§ 15 Beslut vid möte

    Föreningsmötets beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna 

    rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordförande biträder. Vid val anses den vald 

    som har fått flest av rösterna. 

§ 16 Motioner

    Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie årsmöte skall skriftligen anmäla 

    ärendet till styrelsen och vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.

§ 17 Konstituering av styrelse 

     Styrelsen skall hålla konstituerande möte inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. Vid detta 

     möte utses föreningens firmatecknare samt vice ordförande och sekreterare.

§ 18 Upplösning av föreningen

     Föreningen upplöses när 80% av medlemmarna så påfordrar och förslaget antages på två (2) 

     på varandra utlysta medlemsmöte. Föreningens eventuella tillgångar fördelas lika mellan 

    medlemmarna.

§ 19 Ändring av stadgarna

    Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två (2) på varandra följande 

    föreningsmöte av vilka det ena skall vara årsmöte.

    Dessa stadgar följer skatteverkets rekommendationer.

    Dessa stadgar ersätter stadgar 2010-10-03(medlemsmöte) och 2011-04-17(årsmöte) och att 

    de blivit antagna vid två (2) på varandra följande medlemsmöte 2017-02-05 klockan 14:00 

    varav ett (1) är årsmöte 2017-04-23 klockan 14:00 intygar föreningens styrelse.